Psykoterapi individuell

I psykoterapi träffas vi inledningsvis för ett bedömningssamtal och då får du även utvärdera om du tänker att du vill påbörja ett samarbete. Ibland behöver man träffas ett par, tre gånger för att verkligen veta hur ett samarbete kan läggas upp. Inledningsvis vill jag veta ganska mycket om dig, även saker som kanske inte påverkar det som är svårt för dig just nu, för att få en uppfattning om nuvarande livssituation och hur du har påverkats av din historia och dina livsrelationer.

Det kan finnas många anledningar till att vilja gå i psykoterapi så nästa steg är att vi undersöker din problembild och sätter upp mål med terapin, så att den riktas mot dina behov och kan realisera de förändringar du behöver i ditt inre och yttre liv. De flesta som går i terapi går en timme varje, varannan eller var tredje vecka. Därför är det viktigt att vi vid varje tillfälle bygger upp en handlingsplan för dig som du kan använda dig av till nästa gång vi träffas. Då kan vi också utvärdera vilka verktyg som fungerar för dig i verkligheten och vid behov modifiera dem så att de på bästa sätt passar dig och din livssituation.

Inom kbt talar man ofta om verktyg och utifrån min erfarenhet ser jag att verktyg ofta behöver vara individuellt utformade för att bli funktionella i verkligheten.

Att gå i terapi är en investering på många plan och kan innebära en hel del arbete. I takt med att du utvecklar din relation till dig själv kan du uppleva att det påverkar dina övriga relationer och livsarenor till det bättre.

Som terapeut vill jag hjälpa dig att finna nya perspektiv på inre och yttre processer för att du ska kunna göra nya val som ger dig goda konsekvenser på lång sikt.

Här följer några exempel på svårigheter som personer jag träffat upplevt:

 •  nedstämdhet och depression
 •  stress, utmattning och utbrändhet
 •  sömnsvårigheter
 •  smärtproblematik
 •  oro och ångest
 •  fobier
 •  tvång och ocd
 •  krisreaktioner och ptsd
 •  ätstörningar
 •  sex och samlevnadsfrågor
 •  neuropsykiatriska diagnoser som försvårar livet för en själv eller för någon anhörig
 •  medberoende.

Psykoterapi för par och andra relationsvariationer

För många som kommer till psykoterapi inom relationer handlar det om att finna nya gemensamma vägar för kommunikation för att på så sätt fungera bättre tillsammans och nå större närhet till varandra.

Ibland blir det svårt ganska tidigt i relationen och då kan man behöva arbeta tillsammans för att hitta bättre sätt att kommunicera och finna en djupare förståelse för varandra för att få en stabil grund i relationen. Det händer också att en relation har fungerat bra över en längre tid och problemen uppstår senare i relationen. Livssituationer kan ha ändras, livet kan ha blivit mer belastat, eller man kanske upplever att man inte längre når varandra.

För människor innehåller livet många delar och med dessa delar följer kanske en upplevelse av krav. I en relation kan det vara så man ser olika på hur livet ska levas och hanteras med alla livets delar på ett sätt som är tillfredställande och då kan det bli konfliktfyllt trots att man egentligen vill vara tillsammans.

Det kan vara så att man fastnar i destruktiva mönster och då blir relationen inte en trygg plats. Istället för att närma sig den viktiga partnern så gör man saker som ökar avståndet.  Då blir det för många svårt med närhet, förtroende och tillit.

I terapi kan man arbeta med relationen genom beteenden, tankar och känslor för att finna acceptans och förståelse för varandra. Man kan också behöva tala om att man vill olika inom relationen och i livet.

Handledning för arbetsplatser
och arbetsledning

Professionella som arbetar inom fält där man möter människor kan ha stor nytta av handledning. Det kan vara för att öka förståelse för var den man möter befinner sig och hur denne upplever situationen och på så sätt kan man för sig själv begripliggöra personens beteenden. Vi professionella blir också påverkade i yrkets möten med människor, medarbetare och organisationer. Att förstå hur man reagerar, och varför, är viktigt. Det kan ge ett utrymme för att välja nya beteenden och på så sätt ta hand om andra och sig själv. På så sätt kan vi skapa ett arbetsliv som upplevs bättre, tryggare och mer genuint.

Under åren med handledning har jag träffat grupper och/eller arbetsledning inom:

 • socialtjänst, exempelvis individ och familj, ekonomiskt bistånd, lss, socialpsykiatri och beroendemottagning
 • kuratorer och terapeuter inom primärvård
 • ungdomsmottagning
 • serviceboenden och boendestöd
 • privatpraktiserande samtalsterapeuter
 • förskola
 • diakoni
 • fadder- och ledarverksamhet för barn

Handledning
för personer under utbildning

Handleder elever inom psykoterapiutbildning på grundläggande och fortsättningsnivå.

Utbildning och föreläsningar

Utbildning och föreläsningar kan formges utifrån behov. Har tidigare och pågående uppdrag inom organisationer, stiftelser och utbildningsinstitut, exempelvis psykoterapeutiskt arbete, föräldraskapsutveckling, personalutbildning.

Yoga

De senaste åren har jag inte haft några pågående klasser men tar emot yogaelever individuellt.